Stowarzyszenie - Stowarzyszenie Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego

Idź do spisu treści

Menu główne

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego
forma prawna: stowarzyszenie

Rok powstania: 1997
Rejestry
Krajowy Rejestr Sądowy -
nr KRS: 0000275904
Główny Urząd Statystyczny -
nr REGON: 013252088
Urząd Skarbowy -
nr NIP: 951-22-96-882
Numer konta bankowego:  
49 1750 0012 0000 0000 3995 8856


Zarząd:
Wojciech Grzymała-Siedlecki - Prezes Zarządu
Lucyna Skoraczewska - Wiceprezes Zarządu
Adam Ocipiński - Członek Zarządu
Irena Pretzel-Olczak - Członek Zarządu, Skarbnik
Ryszard Banaszek - Członek Zarządu
Liczba członków: 334
Struktura
Nie posiada jednostek podległych

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego


NASI PRZYJACIELE

www.
muzeumharcerstwa.pl


www.teatrwielki.pl


www.lazienki-krolewskie.pl


www.kudowa.pl


www.artoskoncerty.pl


www.skoraczewski.org


www.filharmonia.pl


STATUT – tekst jednolity


Tekst Statutu uchwalony przez Założycieli Stowarzyszenia na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach  (Dz.U. nr 20 poz.104, z późniejszymi zmianami), zmieniony następnie uchwałą Walnego Zebrania z dnia 17 marca 2013 roku.


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę:
„Stowarzyszenie Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego”
dalej zwane Stowarzyszeniem.

§ 2


Stowarzyszenie jako podmiot wpisany do rejestru posiada osobowość prawną.

§ 3


Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§ 4


Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na cele statutowe po powzięciu przez Zarząd uchwały o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej i po uzyskaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6


Stowarzyszenie może używać pieczęci okrągłej i podłużnej zgodnie z jego nazwą i danymi identyfikacyjnymi.


§ 7


Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym wyróżniającym je pośród innych organizacji.


ROZDZIAŁ II
Cele, formy i zakres działania

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:
1. propagowanie zasad harcerskich i metod wychowawczych stosowanych przez druha harcmistrza Władysława Skoraczewskiego,
2. integracja wychowanków Władysława Skoraczewskiego oraz ich rodzin,
3. promocja polskich tradycji harcerskich i harcerstwa drużyn artystycznych,
4. pielęgnowanie wartości harcerskich oraz artystycznych i przekazywanie ich następnym pokoleniom.


§ 9


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie spotkań członkowskich, jubileuszy, kursów, koncertów,
2. popieranie amatorskiej działalności artystycznej,
3. tworzenie wystaw, wydawnictw i nagrań pamiątkowych,
4. organizowanie różnorakich form wzajemnej pomocy.

ROZDZIAŁ III
Członkostwo Stowarzyszenia

§ 10


Do Stowarzyszenia mogą wstępować osoby pełnoletnie - harcerze, którzy byli związani z działalnością harcersko-artystyczną Władysława Skoraczewskiego i Centralnym Zespołem Artystycznym Związku Harcerstwa Polskiego (zwanym dalej Zespołem) oraz członkowie ich rodzin. Dotyczy to osób wywodzących się z okresu Szarych Szeregów poprzez Szczep Drużyn Artystycznych przy Operze w Warszawie aż do rozwiązania się Zespołu w połowie lat 80-tych. Członkami mogą zostać również inne osoby, ściśle związane współpracą artystyczną czy harcerską z harcmistrzem Władysławem Skoraczewskim oraz Zespołem. Do Stowarzyszenia mogą także wstępować osoby małoletnie, powyżej 16 roku życia, za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, bez biernego i czynnego prawa wyborczego.


§ 11


1. Decyzję w przedmiocie nadania członkostwa podejmuje Zarząd w formie uchwały. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Stowarzyszenia, składają wniosek z opisem swojej pracy w Zespole lub powiązań z Zespołem, do decyzji Zarządu.
2. Z zastrzeżeniem par. 18 pkt 2, decyzję w przedmiocie utraty członkostwa podejmuje Zarząd w formie uchwały. Od uchwały tej przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni.

§ 12


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków czynnych i honorowych.

§ 13


Każdy stając się członkiem Stowarzyszenia, zobowiązuje się do dbania o dobre imię tego Stowarzyszenia oraz do opłacania składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie.


§ 14


Członek czynny ma obowiązek aktywnie i bezinteresownie działać na rzecz Stowarzyszenia, wykazując się znajomościa jego celów i programem działania oraz przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia i przepisów prawa.


§ 15


Członkowie czynni mają następujące prawa:
1. prawo wyborcze czynne i bierne do władz Stowarzyszenia,
2. prawo głosowania na Walnym Zebraniu,
3. prawo korzystania z urządzeń technicznych i innych, będących własnością Stowarzyszenia,
4. prawo udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na warunkach preferencyjnych,
5. prawo korzystania z innych form pomocy czy doradztwa ze strony Stowarzyszenia.

§ 16


Członkiem honorowym może zostać każda osoba, posiadająca pełne prawa członka czynnego, która w wybitny sposób przyczynia się do rozwoju Stowarzyszenia. Członkowi honorowemu przysługuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz zwolnienie z opłat za imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.

§ 17


Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu nadaje Walne Zebranie.

§ 18


Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
1. pisemnej rezygnacji członka, złożonej Zarządowi,
2. karnego wykluczenia członka przez Walne Zebranie, z powodu jego nagannego zachowania się lub prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub postępowania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,
3. śmierci członka Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia, tryb ich wyboru i kompetencje

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 20


1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej Walnym Zebraniem) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania są Zwyczajne i Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy od upływu roku obrotowego i zwoływane jest przez Zarząd poprzez zawiadomienie członków o jego miejscu, terminie i porządku obrad na 30 dni przed terminem Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie z własnej inicjatywy w celu podjęcia wyjątkowo ważnych decyzji przez członków Stowarzyszenia, lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. Zebranie zwołuje Zarząd w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku poprzez zawiadomienie członków o jego miejscu, terminie i porządku obrad.  Nadzwyczajne Walne Zebranie nie może odbyć się wcześniej niż 2 tygodnie od daty zawiadomienia.
5. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania (tak Zwyczajnego jak i Nadzwyczajnego), Zarząd wysyła członkom Stowarzyszenia listem lub pocztą elektroniczną (e-mail). Dodatkowo, Zarząd może umieścić informację o zwołaniu Walnego Zebrania na stronie internetowej Stowarzyszenia, z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad.
6. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość członków obecnych na Zebraniu. Członkowie mogą być obecni na Walnym Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.
7. Uchwały Walnego Zebrania mogą być podjęte tylko wówczas, jeśli były umieszczone w porządku obrad wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
8. Z zastrzeżeniem art. 27 i 28 poniżej, uchwały Walnych Zebrań zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych na Walnym Zebraniu.
 

§ 21

Kompetencje Walnego Zebrania:
1. uchwalanie planów działania Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielanie absolutorium Zarządowi,
4. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
5. wybór Prezesa Zarządu oraz pozostałych 4 członków Zarządu,
6. wybór trzyosobowej Komisji Rewizyjnej,
7. podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji o karnym wykluczeniu członka,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie utraty członkostwa,
9. uchwalanie wysokości składek członkowskich, zasad ich opłacania i sposobu pobierania,
10. nadawanie, na wniosek Zarządu, członkostwa honorowego,
11. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną,
12. powzięcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 22


1. Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej Zarządem) kieruje Stowarzyszeniem, realizując jego cele działania oraz plany działania uchwalone przez Walne Zebranie a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z od trzech do pięciu osób, w tym Prezesa, powoływanych na okres trzech lat.
3. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków wybiera Walne Zebranie. Zarząd, ze swego grona wybiera wiceprezesa oraz skarbnika. Członkowie Zarządu mogą być wybrani na kolejne kadencje.
4. W przypadku gdy z powodu rezygnacji członków Zarządu lub niemożności sprawowania przez nich funkcji z innych przyczyn, liczba członków Zarządu spadnie poniżej trzech, Zarząd ma prawo dokooptowania brakującego członka.
5. Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.  W przypadku równości głosów Prezes ma głos przeważający.

§ 23

Kompetencje Zarządu:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunkach z osobami trzecimi,
2. podejmowanie wszelkich działań w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
3. organizowanie środków pieniężnych, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. podejmowanie uchwał w przedmiocie nadania i utraty członkostwa,
5. wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego,
6. sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów,
7. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
8. zwoływanie Walnych Zebrań,
9. podejmowanie uchwał w przedmiocie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzenie tej działalności.

§ 24


Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych, dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z których co najmniej jeden to prezes lub wiceprezes Zarządu.


§ 25


1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie na okres trzech lat. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani na kolejne kadencje.
2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i zastępcę.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
a. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz dokonywanie oceny tej działalności,
b. okresowa kontrola sprawozdań finansowych i bilansów rocznych
c. składanie sprawozdania Walnemu Zebraniu ze swej działalności
d. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
4. W przypadku rezygnacji członków Komisji Rewizyjnej lub niemożności       sprawowania przez nich funkcji z innych przyczyn, Komisja ma prawo      warunkowego dokooptowania brakujących członków (jako p.o. członków), do      zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. z dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
c. z dochodów działalności gospodarczej (o ile będzie prowadzona),
d. z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie przeznacza cały swój majątek na realizację celów statutowych.
3. Majątkiem Stowarzyszenia administruje Zarząd.
4. Poboru składek członkowskich dokonuje skarbnik. Członkowie mogą również wpłacać składki bezpośrednio na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁVI
Postanowienia końcowe

§ 27


Statut może być zmieniony jedynie przez Walne Zebranie w drodze uchwały podjętej większością dwóch-trzecich głosów.


§ 28


Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością dwóch-trzecich głosów.

§ 29


Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie ostatniego urzędującego Zarządu, o ile Walne Zebranie nie podejmie innej decyzji.

§ 30


Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na działalność dobroczynną, w pierwszym rzędzie harcerską. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego